Wet DBA

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

 

Begin februari dit jaar heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetvoorstel Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (hierna DBA genoemd). Deze wet gaat in op 1 mei 2016. Met de invoering van deze wet zal de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen worden door een (model)Overeenkomst.

Wanneer u binnen de vereniging werkt met zelfstandigen die beschikken over een VAR zal er dus het één en ander veranderen. U zult, als opdrachtgever, de relatie met uw opdrachtnemers moeten gaan toetsen aan de criteria van de (fictieve) dienstbetrekking. Als blijkt dat er feitelijk sprake is van een fictieve dienstbetrekking wordt u als werkgever aangesproken voor de loonheffingen. Wanneer er wordt gewerkt op basis van een (model)overeenkomst welke door de Belastingdienst is goedgekeurd en er géén sprake is van een fictieve dienstbetrekking, bent u als werkgever gevrijwaard van de inhoudingsplicht van loonheffingen.

Er zijn twee opties m.b.t. de overeenkomst tussen u als opdrachtgever en de opdrachtnemer.

1.       een overeenkomst wordt voorgelegd aan de Belastingdienst, deze zal binnen 6 weken uitsluitsel geven over de loonheffingen.

2.       Er wordt gebruik gemaakt van een goedgekeurde modelovereenkomst.

Alleen als de opdrachtgever en opdrachtnemer daadwerkelijk werken conform een goedgekeurde overeenkomst, lopen zij geen risico op naheffingsaanslagen en boetes. De verantwoordelijkheid ligt zowel bij u als opdrachtgever als bij de opdrachtnemer.

Wat zijn nu de criteria die de Belastingdienst hanteert om een (model) overeenkomst goed te keuren? Om dat duidelijk te maken heeft de Belastingdienst een Handreiking DBA gepubliceerd van het beoordelingskader dat de ze gebruiken om de (model)overeenkomst te toetsen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van 4 stappen:

1.       Beoordeling aanwezigheid gezagsverhouding;

2.       Beoordeling persoonlijke verplichting tot het verrichten van de arbeid;

3.       Boordeling verplichting tot betaling van loon;

4.       Beoordeling aanwezigheid fictieve dienstbetrekking of bijzondere regeling.

 

Over het algemeen heerst er de indruk dat het eenvoudig is om een (model)overeenkomst goed te laten keuren door de Belastingdienst. De, door de Belastingdienst gepubliceerde, handreiking laat echter ziet dat de (model)overeenkomsten veel strikter worden beoordeeld dan tot op heden werd verwacht. De uitgebreide handreiking kunt u terugvinden op de site van de Belastingdienst.

Het eerste jaar, tot 1 mei 2017, geldt als een overgangsfase. Zo hebben de opdrachtgevers en -nemers de tijd om hun werkwijze aan te passen. Gedurende deze overgangsfase zal de Belastingdienst wel toezicht houden, maar in beginsel niet overgaan tot handhaving (met uitzondering op fraudegevallen). Dat betekent echter niet dat u rustig een jaar kunt gaan afwachten. Er geldt namelijk wel een inspanningsverplichting. Met ingang van 1 mei 2017 zal de Belastingdienst echt handhavend gaan optreden.

 

Bij een (fictieve) dienstbetrekking zult u de opdrachtnemer in dienst kunnen nemen of op andere wijze verlonen. Wij voorzien u hierbij graag van advies.